Aktuality

Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky
postupom podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z.
Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky
postupom podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z.
Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky
postupom podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z.
Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky
postupom podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z.
Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky
postupom podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z.
Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky
postupom podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z.
Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky
postupom podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z.
Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky
postupom podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z.
Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky
postupom podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z.
Leader - Výzva č. 2013/PRV/29 pre op. č. 4.2
Usmernenie, verzia 1.13 - účinná od 13. 03. 2013
Usmernenie, verzia 1.12 - platná od 30. 03. 2012
Usmernenie, verzia 1.11 - platná od 06. 03. 2012
Usmernenie verzia č. 1.10 - aktuálne od 19.12.2011
Vzory ŽoNFP aktuálne od 30.06.2011
DODATOK Č.9 - verzia č. 1.9 - aktuálne od 06.06.2011
USMERNENIE - verzia č. 1.9 - aktuálne od 06.06.2011
PRÍLOHA Č.6 K DODATKU Č.9
ŽoNFP 3.1 - verzia č. 1.9 - aktuálne od 06.06.2011
ŽoNFP 3.2 A - verzia č. 1.9 - aktuálne od 06.06.2011
ŽoNFP 3.2 B - verzia č. 1.9 - aktuálne od 06.06.2011
ŽoNFP 3.4.1 - verzia č. 1.9 - aktuálne od 06.06.2011
ŽoNFP 3.4.2 - verzia č. 1.9 - aktuálne od 06.06.2011
Tabuľková časť verzia č. 1.9 - aktuálne od 06.06.2011
DODATOK Č.8 - verzia č. 1.8 - aktuálne od 05.04.2011
USMERNENIE - verzia č. 1.8 - aktuálne od 05.04.2011
Prílohy k Usmerneniu v. 1.8
ŽoNFP 3.1 - verzia č. 1.8 - aktuálne od 05.04.2011
ŽoNFP 3.2A - verzia č. 1.8 - aktuálne od 05.04.2011
ŽoNFP 3.2B - verzia č. 1.8 - aktuálne od 05.04.2011
ŽoNFP 3.3 - verzia č. 1.8 - aktuálne od 05.04.2011
ŽoNFP 3.4.1 - verzia č. 1.8 - aktuálne od 05.04.2011
ŽoNFP 3.4.2 - verzia č. 1.8 - aktuálne od 05.04.2011
ŽoNFP 4.2 - verzia č. 1.8 - aktuálne od 05.04.2011
Tabuľková časť verzia č. 1.8 - aktuálne od 05.04.2011
OZNÁMENIA R. O. - verzia č. 1.7 - aktuálne od 26.11.2010
DODATOK Č.7 - verzia č. 1.7 - aktuálne od 26.11.2010
USMERNENIE - verzia č. 1.7 - aktuálne od 26.11.2010
Prílohy k Usmerneniu
verzia č. 1.7 - aktuálne od 26.11.2010
ŽoNFP 3.1 - verzia č. 1.7 - aktuálne od 26.11.2010
ŽoNFP 3.2A - verzia č. 1.7 - aktuálne od 26.11.2010
ŽoNFP 3.2B - verzia č. 1.7 - aktuálne od 26.11.2010
ŽoNFP 3.3 - verzia č. 1.7 - aktuálne od 26.11.2010
ŽoNFP 3.4.1 -verzia č. 1.7 - aktuálne od 26.11.2010
ŽoNFP 3.4.2 - verzia č. 1.7 - aktuálne od 26.11.2010
ŽoNFP 4.2 - verzia č. 1.7 - aktuálne od 26.11.2010
Tabuľková časť - verzia č. 1.7
Oznámenie Riadiaceho orgánu - verzia č. 1.6
o vykonaní aktualizácie jednotlivých častí integrovanej stratégie rozvoja územia a príloh
Dodatok č.6 - verzia č. 1.6
ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie pre administráciu Osi 4 Leader schválené 14. poradou vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR dňa 10.04.2008
Usmernenie - verzia č. 1.6
pre administráciu OSI 4 Leader
Prílohy k Usmerneniu
verzia č. 1.6
ŽoNFP 3.1 - verzia č. 1.6
žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.1
ŽoNFP 3.2A - verzia č. 1.6
žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.2A
ŽoNFP 3.2B - verzia č. 1.6
žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.2B
ŽoNFP 3.3 - verzia č. 1.6
žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.3
ŽoNFP 3.4.1 - verzia č. 1.6
žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.4.1
ŽoNFP 3.4.2 - verzia č. 1.6
žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.4.2
Tabuľková časť
pre opatrenia osi 3-Leader
Príručka pre žiadateľa
Príručka pre žiadateľa
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Dodatok č. 2
Dodatok č. 2 k príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
http://sonna.com.ua/