Blažice

Obec Blažice leží v Olšavskej doline (205 m. n. m.), na ľavom brehu rieky Olšavy.

Prvá hodnoverná písomná zmienka o obci pochádza z roku 1325. Archeologické vykopávky dokázali, že chotár Blažíc bol osídlený už 4000 rokov p. n. l. ľudom bukovohorskej kultúry. Vďaka bohatému nálezu hrnčiarskych pecí z doby rímskej (2. – 4. stor. n. l.) označuje sa v archeologickej literatúre keramika tohto obdobia, ako keramika „blažického typu“. Dominantou obce je gotický kostol, zasvätený patrónovi sv. Michalovi, ktorý bol postavený premoštrátskym prepošstvom Nižná Myšľa v 15. stor. V r. 1732 bol kostol v barokovom slohu obnovený a v r. 1888 regotizovaný. Kostol je historickou pamiatkou. V presbytériu sa zachovala pôvodná neskorogotická sieťová klenba a kamenné pastofórium. Hlavný oltár je neskorobarokovou prácou z pol. 18. stor. v novom prevedení, zostavený s novou sochou sv. Michala archanjela. Oltár je riešený celkovo na spôsob veľkého relikviára s rokokovou kartušou, vedľa ktorej sú z oboch strán nad sebou usporiadané menšie relikvie. Vzácnosťou je voľný obraz P. Márie z r. 1699, namaľovaný podľa obrazu Klužskej madony.

Medzi veľmi populárne športové podujatia, organizované obcou Blažice, patrí každoročný februárový beh obcami Olšavskej doliny.Beží sa z Blažíc cez obce Ďurkov, Ruskov, Olšovany, Vyšný Čaj, Nižný Čaj, Bohdanovce a späť do Blažíc. Celá trasa meria 16 600 m a bežci sú zatriedení do niekoľkých kategórií, od detí až po ženy a mužov.

 

• najväčší archeologický nález z obdobia 3. – 5. stor. na území Slovenska, týkajúci sa vypaľovacích hrnčiarskych pecí,

• najstaršia dedina v Olšavskej, Toryšskej a Hornádskej doline,

• najmasovejší organizovaný beh v okrese, Košice-okolie,

• najviac prameňov čistej vody pod úpätím Slanských vrchov,

• prvé auto vlastnili v roku 1959 František Horváth a Andrej Horváth.