Trstené pri Hornáde

Obec sa prvýkrát spomína v takzvanom Varadínskom registri v roku 1215. V obci je rímsko-katolícky kostol z roku 1458 zasvätený sv. Anne s veľmi peknou vnútornou výzdobou. Obec žije bohatým kultúrnym životom - ochotnícke divadlo s troma súbormi a tradičná dychová hudba.

V katastri obce pretekajúca rieka Hornád meandruje vo svojom pôvodnom koryte. Pôvodný tok rieky poskytuje zákutia s bohatou faunou a flórou. Zachované mokrade a  mŕtve ramená poskytujú priestor pre vodné vtáctvo, obojživelníkov a vlhkomilné druhy rastlín. Obcou vedie cyklotrasa Hornád s pokračovaním na Skároš a náučný chodník Horný Abov s pokračovaním k  mŕtvemu ramenu (zachovanému meandru Hornádu so zvyškami pôvodného lužného lesa).  Kultúrna pamiatka kostol sv. Anny (1458) sa nachádza sa vo východnej časti obce .