Výzvy

 

Harmonogram výziev MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. pre rok 2021 - IROP

Harmonogram výziev MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. pre rok 2021 - PRV – aktualizácia

Harmonogram výziev MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. pre rok 2021 - PRV

Harmonogram výziev MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. pre rok 2020 - PRV – aktualizácia

Harmonogram výziev MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. pre rok 2020 - PRV

Harmonogram výziev MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. pre rok 2019 - IROP - aktualizácia

Harmonogram výziev MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. pre rok 2020 - IROP

Harmonogram výziev MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. pre rok 2019 - PRV

Harmonogram výziev MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. pre rok 2019 - IROP

 


 

Výzva - MAS_005/6.4/3 - aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

 

Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q071-511-001 BSZ - aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q071-511-001 SZ - aktualizácia č.1

Prílohy na stiahnutie

 

Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q071-512-002 BSZ - aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q071-512-002 SZ - aktualizácia č.1

Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q071-512-003 BSZ - aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q071-512-003 SZ - aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q071-512-004 BSZ - aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q071-512-004 SZ - aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q071-512-005 BSZ - aktualizácia č.1

Prílohy na stiahnutie

Výzva - MAS IROP-CLLD-Q071-512-005 SZ - aktualizácia č.1

Prílohy na stiahnutie


Výzva - MAS 005/6.4/3
Prílohy na stiahnutie

Výzva - MAS 005/7.2/4
Prílohy na stiahnutie

Výzva - MAS 005/7.4/3
Prílohy na stiahnutie


 
Touto aktualizáciou č. 1 MAS HORNÁD – SLANSKÉ VRCHY, o.z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je zmena Schémy minimálnej pomoci na podporu implementácie operácií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou (podopatrenie 19.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) v znení dodatku č. 1 (DM – 4/2018), ktorá nadobudla platnosť a účinnosť dňa 17.12.2020.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 29.01.2021.
 
Výzva - MAS_005/6.4/2
Prílohy na stiahnutie

Dovoľujeme si Vás informovať, že po Usmernení pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR, MAS vo vyhlásených výzvach vymenila logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.
 
Výzva - IROP-CLLD-Q071-512-002
Prílohy na stiahnutie
 
Dovoľujeme si Vás informovať, že po Usmernení pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR, MAS vo vyhlásených výzvach vymenila logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.

Výzva - IROP-CLLD-Q071-512-003
Prílohy na stiahnutie
 
 
 
 
Dovoľujeme si Vás informovať, že po Usmernení pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR, MAS vo vyhlásených výzvach vymenila logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.
 
 
 
Dovoľujeme si Vás informovať, že po Usmernení pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR, MAS vo vyhlásených výzvach vymenila logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.
 
 
 
Touto aktualizáciou č. 1 MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 13.05.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.
 
 
Touto aktualizáciou č. 1 MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 13.05.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.
 
Dovoľujeme si Vás informovať, že po Usmernení pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR, MAS vo vyhlásených výzvach vymenila logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.
 
 
 
Touto aktualizáciou č. 1 MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona  č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 29.04.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.