História
MAS HORNÁD-SLANSKÉ VRCHY, o.z.

Postupnosť krokov vedúcich k vytvoreniu verejno-súkromného partnerstva 

Sformovanie verejno-súkromného partnerstva MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY nebolo náhodným spojením. Okrem nevyhnutnej geografickej konštelácie hraničiacich katastrov, vychádza aj z histórie dlhoročnej spolupráce dvoch susediacich mikroregiónov a obcí v nich združených: Regionálne združenie obcí Hornád (RZO Hornád, založený 15.11.2006) a Združenie obcí Slanského regiónu (založené  4. februára 2003). Poslaním týchto združení je riešenie spoločných problémov a presadzovanie záujmov obyvateľov územia v oblastiach rozvoja, ktoré majú regionálny a nadregionálny charakter (rozvoj občianskeho života, skvalitňovanie podmienok pre život miestnych obyvateľov, ochrana životného prostredia, ochrana duchovných hodnôt a kultúrneho dedičstva, podpora drobného podnikania a služieb, rozvoj dopravnej a technickej infraštruktúry, rozvoj cestovného ruchu, vidieckej turistiky a agroturistiky, propagácia a prezentácia regiónov a pod.).

Keďže proces integrácie obcí do väčších celkov – mikroregiónov bol  v roku 2006 na danom území viac-menej ukončený, integrovanie celkov na vyššej úrovni je len ďalším prirodzeným stupňom vývoja. V roku 2007 (21.08.2007, zaregistr. 26.10.2007) bola založená MAS OKO(Miestna akčná skupina Košice – okolie, MAS OKO), ktorá združila 72 obcí zo 6 mikroregiónov (Mikroregión Ružín, Regionálne združenie obcí Hornád, Kecerovský mikroregión – združenie obcí, Olšavský mikroregión – združenie obcí, Združenie obcí Slanského mikroregiónu, Združenie obcí Torysského mikroregiónu). Jej založenie bolo reakciou na Výzvu na predkladanie integrovaných stratégií rozvoja územia z PRV SR 2007 - 2013 z 1. decembra 2008.  Aktéri tejto integračnej iniciatívy sa vzhľadom na množstvo obcí, rozsah územia a enormné množstvo údajov na spracovanie  podujali na veľmi náročnú úlohu. Bol to prvý počin  takéhoto veľkého zábere na tak veľkom území. Bola to zároveň aj prvá skúsenosť pre členov/kľúčových hráčov z daného územia s fungovaním verejno-súkromného partnerstva. Hoci žiadosť o NFP nebola v prvej výzve úspešná, proces integrácie s cieľom napĺňania rozvojových ambícií obcí, mikroregiónov a rôznych väčších územných celkov pokračoval a naďalej pokračuje. Mikroregióny: RZO Hornád a Združenie obci Slanského mikroregiónu, ktoré majú k sebe z historického hľadiska blízko, sa rozhodli vytvoriť spoločnú miestnu akčnú skupinu a vypracovať spoločnú integrovanú stratégiu rozvoja územia. Geograficky je výber územia z južnej, juho-západnej a západnej strany v súlade s hranicami 2 mikroregiónov. Z východnej strany je vyváženosť mierne narušená neúčasťou obcí Rákoš (člen RZO Hornád) , Slanec a Slanské nové mesto (členovia Združenia obcí Slanského regiónu). Celistvosť územia MAS však plne spĺňa kritériá oprávnenosti územia uvedené v Usmernení pre administráciu osi 4 LEADER (verzia č.1.3 platná od 24.07.2009).  Inštitucionálne zastrešenie bolo do založenia MAS HORNÁD – SLANSKÉ VRCHY, o. z. zastrešené iba orgánmi samostatných mikroregiónov(rady mikroregiónov). Členská základňa verejno-súkromného partnerstva je pomerne rovnomerne rozložená po celom území. Takmer každá obec má okrem 1 zástupcu verejného sektora (spravidla starosta/starostka obce) aj minimálne 1 zástupcu občianskeho alebo súkromného sektora. Do budúcnosti sa však bude členstvo v MAS rozširovať hlavne o zástupcov občianskeho a súkromného sektora.