Ruskov

Obec Ruskov leží v nadmorskej výške 223 m. n. m., vo vzdialenosti 20 km juhovýchodne od Košíc. Je lokalizovaná v Olšavskej doline, pred vstupom do priesmyku cez Slanské vrchy. Územie obce vystupuje z poriečnej nivy Olšavy, ktorá tvorí jej západnú hranicu.

Obec vznikla splynutím pôvodne 2 samostatných dedín Ruskov a Regeta na konci 17. storočia. Najstaršia zmienka o obci Ruskov pochádza z roku 1204, jej existencia je však staršia. Písomné pramene hovoria, že už v 11. storočí vystupuje obec, ako osídlenie ruských strážcov. Archeologické nálezy dokladajú praveké osídlenie z obdobia neolitu (5000 – 2000 p. n. l.). Najstaršia zmienka o obci Regeta pochádza z roku 1298. V 14. a 15. storočí bola mýtnou obcou. Koncom 17. storočia je už obec ľudoprázdna a jej poslední obyvatelia sa presídlili do Ruskova. Dnes sa na mieste pôvodnej obce Regeta nachádza samota rovnakého názvu, kde sa pod starými dubmi nachádza horáreň.

Podľa neoverených záznamov farského archívu existoval rímsko-katolícky kostol v Ruskove už v roku 1204. Dnešný kostol bol nanovo postavený a rozšírený v roku 1938.

V obci úspešne pôsobí detský divadelný súbor Regetka, ktorý funguje pri ZŠ Ruskov.

Od Slanského sedla na sever na nachádza vrch Bogota (854 m. n. m.), ktorý najvyšším bodom v tejto časti Slanských vrchov. Občania obce každoročne organizujú pochod vďaky k Pamätníku víťazstva na Dargove s položením venca. Drevinové zloženie lesných plôch je prevážne listnaté s prevahou buka lesného a duba zimného, z ihličnanov je zastúpená predovšetkým borovica – sosna. Slanské vrchy hostia vzácne vtáctvo, akým je napríklad orol kráľovský, orol krikľavý, sokol rároh a iné. Z lesnej zveri je to predovšetkým diviak, ktorý sa tu vyskytuje v hojnom počte.

V obci pôsobí Telovýchovná jednota Lokomotíva Ruskov, ktorá má 11 oddielov. K významným a tradičným športovým podujatiam patrí spoluúčasť na organizovaní Behu Olšavskou dolinou.

Zaujímavosti:

  • Dnešná obec Ruskov vznikla splynutím pôvodne 2 samostatných dedín Ruskov a Regeta na konci 17. storočia.
  • Najstarším oddielom v rámci TJ Lokomotíva Ruskov je futbalový oddiel, ktorý bol založený v roku 1934.