Haniska

Najstarší písomný doklad týkajúci sa Hanisky je z roku 1267.  

Názov Haniska je odvodený od slovanského Janisko, z ktorého vzniklo neskoršie pomenovanie Enezca z donačnej listiny mladšieho kráľa Štefana V.

Dokumenty, týkajúce sa pápežských desiatkov v r. 1332-1337 dokladajú existenciu haniščanskej farnosti. V tej dobe tu už bol kamenný kostol zasvätený sv. Štefanovi. Od polovice 13. storočia sa v Haniske často menili jej majitelia.

Z portálneho súpisu v r. 1427 vyplýva, že obec mala 37 port, z ktorých 20 patrilo biskupovi, 11 Žigmundovi z Bakty a 6 Blažejovi z Buzlay. Roku 1553 tu už bolo iba 19 port.

Obec sa nachádza v južnej časti Košickej kotliny medzi Sokoľanským a Belžanským potokom v nadmorskej výške 216 m.

Prevažne odlesnený chotár o rozlohe 1 762 hektárov leží na terasovitej plošine Hornádu v nadmorskej výške 190 - 224 m a tvoria ho treťohorné usadeniny.

Prevažnú časť obyvateľstva tvoria občania so slovenskou národnosťou ( až 99% ) a priemerným vekom 40 rokov.